Tüzük

ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM I Derneğin Adı, Merkezi, Amacı Madde 1 – Derneğin Adı: Onkoloji Hemşireliği Derneği Madde 2 – Derneğin Merkezi: Ankara Madde 3 – DERNEĞİN AMACI- ÇALIŞMA KONULARI Derneğin amacı, Onkoloji Hemşireliği anlayışı ve bilgisini geliştirmek, bu bilgi ve anlayışı yaymaktır. Dernek amacı dışında herhangi bir konuyla (din ve siyasetle) uğraşmaz. Dernek bu amacı gerçekleştirmek üzere aşağıda gösterilen faaliyetlerde bulunur. a-Hemşirelere onkoloji konusunda eğitim verme, erken tanı konusunda bilinçlendirme. b-Toplumu kanser konusunda bilinçlendirme. c-Onkoloji hemşireliğinde araştırmalar yapma ve yapılan araştırmaları destekleme. d-Onkoloji ile ilgilenen dernek, sosyal kurum, hastane, dispanser vb. kurumlarla (ulusal) ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapma. e-Derneğin üyelerini, dünyada ve ülkemizde olan gelişmeler hakkında haberdar etme, f-Onkoloji hemşirelerini yurt içi ve yurt dışı toplantılarda temsil etme, g-Kongre, konferans, seminer, sempozyum ve benzeri çalışmalar yapma, h-Onkoloji hemşireliği konusunda yayın yapma. BÖLÜM II Üyelik, Üyelikten çıkma ve Çıkarılma, Üye Olma Koşulları Derneğe üye olabilmek için şu koşullar aranır; ASİL ÜYELİK KOŞULLARI Madde 4- Derneğe Asil üye olabilmek için a-Genel Şartlar 1.18 yaşını bitirmiş ve medeni hakları kullanma yeterliliğine sahip olmak, 2.Dernekler kanununun ve diğer kanunlarda derneklere üye olması yasaklanmış olmamak, 3.Dernekler kanunu ve diğer kanunlara göre üyelik için önceden izin alınması gereken hallerde gerekli izni almış olmak (bu müsaadeyi başvurularına eklemek) b-Özel Koşullar: Hemşirelik Yüksek Okullarından veya Sağlık Meslek Liseleri’nden mezun olup diplomaları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca “HEMŞİRE” olarak tescil edilmek, Durumları (a) ve (b) fıkralarındaki genel ve özel şartlara uygun olanlar yönetim kurulu kararı ile asil üye olurlar. Yönetim kurulu üyelik için başvuruları en geç otuz gün içinde, üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar ve sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurur. Türk vatandaşı olmayanların ayrıca ikamet haklarına sahip olması gerekir. Yabancı uyrukluların üyeliği on gün içinde valiliğe yazı ile bildirilir. ONURSAL ÜYELİK KOŞULLARI Madde 5- Derneğe onursal üye olmak için; dernek çalışmalarını belirgin biçimde destekleyen, ilgi ve desteği ile dernek çalışmalarını güçlendirip amacı gerçekleştirmede olağan üstü katkıları olanlar ve derneğe maddi katkıları bulunanlar Genel Kurul kararı ve kendi onayları ile onursal üyeliğe alınırlar. Yabancı uyruklu onursal üyeler için ikamet belgesi aranmaz. Ödenti vermeleri isteklerine bağlıdır, onursal üyelerin oy hakkı yoktur. Üyelerin Hak ve Görevleri Madde 6- Her üye derneğin amacını gerçekleştirmek için, Genel Kurul toplantılarına katılır, yönetim kurulu kararı ile kendisine verilen ve kanunlara aykırı olmayan görevleri yapar. Üyeler eşit haklara sahiptirler, hiçbir üye ayrıcalıklı değildir. Üyeler yıllık 5 milyon TL aidat öderler. Fahri üyeler isterlerse aidat verebilirler. Genel Kurul toplantılarında üyelik aidatları yükseltilebilir. Üyeliğin Sona Ermesi: Madde 7- a)Üyelikten Çıkma: Her üye yazılı olarak istifa edebilir. Hiçbir üye dernekte kalmaya zorlanamaz. b)Üyelikten çıkarma: Derneğe üye olma şartlarının kaybedilmesi veya Dernek tüzüğüne aykırı hareket edildiğinin tespiti halinde, üyelik kaydı yönetim kurulunca silinir. c)Derneğe üye olmuş ama üyelik aidatını 2 yıl ödemeyen üye yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkartılır. BÖLÜM III Derneğin Organları ve Görevleri Derneğin Organları: Madde 8- Derneğin Organları A-Genel Kurul B-Yönetim Kurulu C-Denetleme Kurulu D-Komisyonlar’ dan oluşur. Dernek başka organlar da kurabilir. Ancak bu organlara genel kurul ve denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilmez. A-GENEL KURUL Genel Kurulun Teşkili Madde 9- Genel kurul, aidatını ödemiş asil üyelerden oluşur, Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamazlar. Genel Kurul Toplantıları Madde 10- Genel Kurul a-Genel Kurul iki yılda bir Aralık ayı içinde OLAĞAN olarak toplanır. b-Yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine OLAĞANÜSTÜ toplanır. Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Çağrı Usulü Madde 11- Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az on beş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir. Toplantı başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur. Genel kurul toplantıları bir defadan fazla geri bırakılamaz. Toplantı Yeri Madde 12- Genel kurul toplantıları Dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz. Toplantı Yeter Sayısı Madde 13- Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Toplantının Yapılış Usulü Madde 14- a-Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. b-Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. c-23. maddede belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. d-Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesinin gerektirmez. e-Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili ile iki katip seçilir. f-Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. g-Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir. Oylama Madde 15- a-Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. b-Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. c-Oylamalar, genel kurul aksine karar vermedikçe açık, ancak yönetim ve denetleme kurulları seçimi gizli oyla yapılır. d-Kararlar, oylamaya katılanların yarısından bir fazlası ile alınır. Toplantıda Görüşülecek Konular Madde 16- Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri Madde 17-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır. 1-Yönetim ve denetleme kurullarının seçilmesi, 2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesinin genel kurulda görüşülebilmesi için, tüzük değişikliği yapılmasının gündemde bulunması veya genel kurulda bulunan en az beş üyenin birlikte değişiklik yapılmasının gündeme alınmasını teklif etmesi ve bu teklifin kabulü zorunludur. Tüzükte yapılacak değişiklikler, genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabulü ile gerçekleşebilir. 3-Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarının görüşülmesi yönetim kurulunun ibra edilmesi. 4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi. 5-Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 6-Derneğin federasyona katılması veya ayrılması, 7-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, 8-Derneğin feshedilmesi, 9-Yönetim kurulunca fahri üyeliklere önerilen adayların durumunun incelenip karara bağlanması, 10-Mevzuatta belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi. B-YÖNETİM KURULU Madde 18-Yönetim Kurulu a-Başkan, b-Başkan Yardımcısı, c-Genel Sekreter, d-Genel Sekreter Yardımcısı, e-Sayman f-Veznedar ve g-Üç üye olmak üzere 9 asil ve 9 yedek üyeden oluşur. Üyeler, Yönetim kurulunda görev almaları Dernekler Kanununca yasaklanmamış olanlar arasından seçilir. Toplanma Zamanı ve Usulü Madde 19- Yönetim kurulu, ayda bir defa, gerekirse daha sık olarak, en az beş üyenin katılması ile toplanır. Üç toplantıya özür bildirmeksizin katılmayan üye istifa etmiş sayılır. Asıl üyeliklerde çeşitli nedenlerle boşalma olduğu takdirde, yedek üyelerin, en çok oy alandan başlayarak göreve çağrılması zorunludur. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerinde getirilmesinden sonra, beş’den aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasında seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir. Yönetim Kurulunun Görevleri Ve Yetkisi Madde-20- Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 1-Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek, 2-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, 3-Dernek şubelerinin açılmasına karar ve şube kurucularına yetki vermek, 4.Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri zamanında yapmak ve gelecek döneme ait çalışma planı ve bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, 5.Türk vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine kabulü halinde, bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek, 6-Genel kurulun karara bağladığı hususları yerine getirmek üzere gerekli komisyonları kurmak ve çalışmalarını sağlamak, 7-Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak. C-DENETLEME KURULUNUN OLUŞTURULMASI Madde 21- a- Kuruluşu: Denetleme kurulu üç asıl ve üç yedek üyeden az olmamak üzere, denetleme kurulunda görev almaları Dernekler kanununda yasaklanmamış olan üyeler arasından genel kurulca seçilir. b-Görevleri: Denetleme kurulu altı ayı geçmeyen aralıklarla, Derneğin işlemlerini, defterlerini, hesaplarını ve faaliyetlerini denetler ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Genel kurul, denetleme kurulu raporunu göz önünde tutarak yönetim kurulunun ibra edilip edilmemesine karar verir. D-KOMİSYONLAR Madde 22-Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için kurulun aldığı karar doğrultusunda yönetim kurulu tarafından aşağıda belirtilen komisyonlar kurabilir. 1-Eğitim komisyonu, 2.Araştırma komisyonu, 3.Üyelik komisyonu, 4-Yayın komisyonu, 5.Sosyal komisyon. Komisyonlar ihtiyaca göre yeterli üyelerden oluşur. Komisyon üyeleri yönetim kurulu üyelerinden olabileceği gibi, Derneğin diğer asıl üyelerinden de olabilir. Bu komisyonlarda gerektiğinde meslekten olmayan, fakat mesleğe yardım etmek isteyen uzman kimselerden de yararlanılabilir. Komisyonlara genel kurul ve denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez. Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi Madde 23- Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile Derneğin diğer organların seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. BÖLÜM IV Derneğin Şubeleri Derneğin Şubeleri Madde 24- Onkoloji Hemşireliği Derneği, yönetim kurulu kararı ile illerde şube açabilir. Şubelerin Kuruluşu Madde 25- Dernek yönetim kurulunca, Derneğin en az üç asıl üyesine şube açma yetkisi verilir. Şube kurucularının, şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri ikamet etmeleri zorunludur. Kendilerine yetki verilenler tarafından şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri ikamet etmeleri zorunludur. Kendilerine yetki verilenler tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda, kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek veya sanatı, ikametgahı ve yazıya Dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur. Şubelerin Organları Madde 26- Şube genel kurullarının oluşumu ve çalışması ile yetki ve sorumlulukları hakkında, dernekler kanunun bu konudaki hükümleri ile bu tüzüğün 9 ila 17. maddeleri aynen uygulanır. Ancak, a-Şube genel kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurulu toplantısından en az onbeş gün önce bitirmek zorundadırlar. b-Şube genel kurulu toplantısına ilişkin ilan gazete ile yapılabileceği gibi mahalli imkan ve araçlardan yararlanmak suretiyle de yapılabilir. Şube Yönetim ve Denetleme Kurulu Teşkili ve Çalışması Madde 27- a- Şube yönetim kurulu; teşkili ve çalışması genel merkezinki gibi olup, Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter, Sekreter Yardımcısı, Sayman, Veznedar ve Üç üye olmak üzere 9 asil ve 9 yedek üyeden oluşur. b-Şube denetleme kurulu teşkili ve görevleri, genel merkez denetleme kurulununki gibidir ve tüzüğüm 21. maddesi şube denetleme kurulu içinde uygulanır. Şubelerle İlgili Diğer Hükümler Madde 28-a- Şubeler, genel merkez kurulunda, başkan tarafından temsil edilir. b-Her yıl hazırlanan şube bütçeleri, genel merkez tarafından onaylanır. c-Şubeler, safi gelirlerinin yüzde beşini genel merkeze gönderirler. d.Genel merkez gerektiğinde şubeleri teftiş ve murakabe eder. e-Şubeler hakkında da bu tüzük ve Dernekler kanunu hükümleri uygulanır. BÖLÜM-V Yasak Veya İzne Bağlı Faaliyetler Yasak Faaliyetler Madde 29- Dernek, bu tüzükte gösterilen amaçlar ve bu amaçları gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları ve biçimleri dışında ve özellikle Dernekler Kanunun üçüncü kısmında yazılı olan yasak faaliyetlerde bulunamaz. İzinle Kurulacak Tesisler Madde 30- Bu tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere Dernekler kanununun 41. maddesinde sayılan tesislerin kurulması ve işletilmesi için ilgili merciden izin alınması zorunludur. Yabancı Dernek ve Kuruluşlarla İlişki Madde 31- Dernek uluslar arası ilgili derneklere üye olur. Dernek bu kuruluşlarla olan ilişkilerini Dernekler Kanununun 11,12 ve 43. maddelerinde belirtilen esaslara göre yürütür. Milletlerarası Hemşireler Birliği’ne aidat ve diğer katılma paylarının gönderilmesi, yetkili mercilerden izin alınmasına bağlıdır. Bildiri Yayınlanması Madde 32-Bildiri, beyanname veya benzeri yayınların yayımlanıp dağıtılmasında Dernekler Kanununun 44. maddesi hükmüne aynen uyulması zorunludur. BÖLÜM VI Derneğin Feshi Genel Kurul Kararı ile Fesih Madde 33- Dernek genel kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması zorunludur. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, 11. madde gereğince üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülür. Fesih kararının, toplantıda bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi, yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir. Tasfiye Madde 34- Derneğin genel kurul kararı ile feshi halinde veya kendiliğinden dağıtılmış sayılması durumunda, mevcut para, mal ve hakları, feshe karar verilen genel kurulda tesbit edilecek bir hayır kurumuna devredilir. Derneğin tüzel kişiliğinin sair şekillerle sona ermesi halinde tasfiye Dernekler Kanunu hükümlerine göre yapılır. BÖLÜM VII Dernekler Gelirleri ve Mali Hükümler Derneğin Gelirleri Madde 35-Derneğin Gelir Kaynakları; a-Üye aidatı, b-Dernekçe çıkarılan dergi ve diğer yayınlar, tertiplenen piyango, balo, temsil, eğlence, konser, spor yarışması, konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, c-Dernek mal varlığından elde edilen gelirler, d-Bağışlar ve yardımlar, e-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan ibarettir. Derneğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması, İçişleri Bakanlığının izni ile olur. Madde 36-Dernek, dernekler kanununun 61. maddesinin birinci fıkrasında yazılı kuruluşlardan maddi yardım kabul edemez ve bu kuruluşlara yardımda bulunamaz. Defter ve Kayıtlar Madde 37- Dernekte, 1- Üye kayıt defteri, 2- Karar defteri, 3- Gelen ve Giden evrak defteri, 4- Gelir ve Gider defteri, 5- Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri, 6- Demirbaş defteri, dernekler konusundaki esaslar dairesinde tutulur. Defterlerin Noterden tasdikli olması zorunludur. Gelir Giderlerde Usul Madde 38- Dernek gelirleri, dernekler kanununun 63. maddesinde belirtilen şekil ve şartlara “alındı belgesi” ile toplanır ve giderler “harcama belgesi” ile yapılır. Bu belgeleri saklama, süresi özel kanunlarındaki daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır. Madde 39- Derneğin parası, milli bir bankada açtırılan dernek hesabında muhafaza edilir. Veznedar, günlük ihtiyaçları karşılamak üzere dernek kasasında memur maaş katsayısının 1000 ile çarpımı sonucu çıkacak rakam kadar para bulundurur. Sarf edilmek üzere bankadan para çekilmesi çift imza ile mümkündür. Birinci imza yetkisi, Başkan veya Başkan Yardımcısı veya genel sekretere, ikinci imza yetkisi ise sayman veya veznedara aittir. İmzaya yetkili olanların imza örnekleri ve dernekçe hazırlanan imza sirküleri bankaya bildirilir. Yönetim kurulu, derneğin mal ve parasının yerinde kullanılmasından sorumludur. Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmez. Hükümet komiserine ödenecek ücret, genel kurul toplantısından en az iki gün önce maliye veznesine yatırılır. BÖLÜM VIII Çeşitli Hükümler Taşınmaz Mal Edinme Madde 40- Dernek, ikametgahı ile amaç ve faaliyeti için gerekli olanın dışında taşınmaz mala sahip olamaz. Bağış veya vasiyet yolu ile intikal eden taşınmazlar, dernekler kanunu hükümlerine göre belirtilen süre içinde paraya çevrilir. Bazı Görevler İçin Personel İstihdamı Madde 41- Dernekte, genel sekreterin sorumluluğu altında daktilo ve benzeri yazı işleri ile saymanın sorumluluğu altında muhasebe işleri, yönetim kurulunun kararı ile dernek üyesi olmayanlara ücretli olarak yaptırılabilir. KURUCU ÜYELER Adı Soyadı Tabiyeti Mesleği Adresi Eren KUM T.C. Hemşire Yüksel Cad.35/3 Yenişehir/ANKARA Leman BİROL T.C. Hemşire Reşit Galip Cad.22/1Küçükesat/ANKARA Nebahat KUM T.C. Hemşire Refik Belendir 103/16 Çankaya/ANKARA Saadet ÜLKER T.C. Hemşire Mertler SOK. 78/3 Şenyuva/ANKARA Fethiye ERDİL T.C. Hemşire Sarısu Sok. No.3 Beysukent/ANKARA Filiz ULUSOY T.C. Hemşire Fatih Mah. İnönü Cad. Hacettepe Sitesi 14/2 Sincan/ANKARA Günsel BAŞER T.C. Hemşire II. Kalaba Laleli Sok. 43/13 Kalaba/ANKARA Nuran AKDEMİR T.C. Hemşire Bağlar Cad. 138/12 S. Bağları/ANKARA Lale TAŞKIN T.C. Hemşire 37. Sok.29/3 B.Evler/ANKARA Gülşen TERAKYE T.C. Hemşire Çiğiltepe Askeri Lojmanları Tuncer Apart. Daire.8 ANKARA Ümit SEVİĞ T.C. Hemşire Toros Sok. 13/12 Sıhhiye/ANKARA Süheyla ABAAN T.C. Hemşire Boncuk Sok. 13/3 Kurtuluş/ANKARA 2015-2016 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Görevi Adı-Soyadı Başkan Sevinç Kutlutürkan Başkan Yardımcısı Figen Bay Kara 1. Sekreter Nurseven Karaman Sekreter Yardımcısı Şerife Koçubaba Muhasip Kıymet Akgedik Sayman Miray Aksu Üye Fatma Gündoğdu Üye Ayşin Kayış Üye Sultan Kav