Amaç: OHD araştırma çalışma grubunun amaçları; 

  • Onkoloji hemşireliği alanında alandaki ihtiyaca yönelik araştırmalar planlamak, yürütmek ve sonuçlarının üyelerimize duyurulmasını sağlamak ve
  • Onkoloji hemşirelerinin araştırma alanında bilgi, beceri ve deneyimlerinin artırtılmasına yönelik eğitimler planlamak ve yürütmektir.
2019-2021 2022-2023
Koordinatör Gülcan Bagcivan Fatma Gündoğdu
Başkan Behice Belkıs Çalışkan (Hasta Grubu)Gülsüm Nihal Çürük (Araştırma Yetkinliği Geliştirme)
Başkan Neşe Uysal ( Bakım Verenler Grubu)Gülcan Bagçivan ( Proje Grubu)
SekreterHamide Arslan (Hasta Grubu)Gül Hatice Tarakçıoğlu(Araştırma Yetkinliği Geliştirme
Sekreter Emine İnce Gündoğdu (Bakım Verenler)
Remziye Semerci (Bakım Verenler Grubu
Remziye Semerci (Proje Grubu)

Faaliyetlerimiz ve Projelerimiz:

2019-2021

BAĞÇİVAN, G., UYSAL, N., KARAASLAN, A., KAPUCU, S., TALAS, M. S., & TERAKYE, G. (2015). Türkiye’de 2009-2013 yılları arasında yayınlanmış olan onkoloji hemşireliği alanında yapılmış araştırmaların incelenmesi: Sistematik derleme. Turkish Journal of Oncology/Türk Onkoloji Dergisi, 30(2). İlgili araştırmanın makalesine ulaşmak için tıklayınız.

  • Türkiye’de kemoterapi alan kanser hastalarının deneyimlediği semptomların yönetimine ilişkin yapılmış olan araştırmaların sistematik olarak incelenmesine ilişkin çalışma. Bu çalışma ile onkoloji alanında yapılmış olan semptom kontrolü araştırmalarının bir arada incelenmesi ve toplu hale okuyuculara sunulması amaçlanmıştır.

İlgili çalışmanın bildiri özetine ulaşmak için tıklayınız.

TALAS MS, KAPUCU S, BAGCİVAN, G, UYSAL N,  KARAASLAN A, TERAKYE G, Nursing Studies on The Symptom Control of Patients Who Have Received Chemotherapy for a Cancer Diagnosis in Turkey in The Last 10 Years: A Systematıc Review,  Asia-Pacific Journal Of Clinical Oncology, Volume: 10   Special Issue: SI   Supplement: 9   Pages: 231-231, Meeting Abstract: 1143,  DEC 2014  (2014 World Cancer Congress, Melbourne, Australia on 3-6 December 2014) (Poster Bildiri)

  • Onkoloji hemşirelerinin periferal ve santral karater uygulamaları konusunda bilgi düzeylerinin incelenmesine yönelik tanımlayıcı araştırma. Bu araştırma sonuçlarından ODH bölgesel kurslar kapsamında düzenlene “santral venöz katater kursunun” içerinin oluşturulmasında yararlanılmıştır.

İlgili araştırmanın makalesine ulaşmak için tıklayınız.

KAPUCU, S., ÖZAYDIN ÖZKARAMAN, A., UYSAL N., BAGCİVAN G., ÇETİN ŞEREF, F., ELÖZ A., Knowledge level on administration of chemotherapy through peripheral and central venous catheter among oncology nurses (2017).  Asia Pac J Oncol Nurs, 4:61-8.

  • Türkiye’de kanser hastalarına bakım verenlerin dahil edildiği araştırmaların sistematik olarak incelenmesi için yapılan sistematik inceleme çalışması. Bu çalışmanın amacı ülkemizde kanser hastalarına bakım verenlerin yaşadıkları süreçlerin ortaya konması ve bakım verenlerin güçlendirilmesine yönelik planlanan girişimlerin içeriğinin oluşturulması için mevcut durumun ortaya konmasıdır.

İlgili çalışmanın bildiri özetine ulaşmak için tıklayınız.

UYSAL N., BAGCIVAN G., KARAASLAN G., CETIN F., CALISKAN B, INCE GUNDOGDU E.,  ELOZ A., TERAKYE G., A31 Systematic review of ten years of Turkish studies which included cancer patients’ caregivers (2007-2017), The First Cochrane Hong Kong Symposium, 23-24 May 2019 (Sözel bildiri).

Kurs kapsamında; bilimsel araştırmalarda etik, nicel araştırma tasarımları, bilimsel araştırma problemlerinin tanımlanması ve değişkenlerin belirlenmesi, bilimsel araştırmalarda örnekleme ve veri toplama, sık kullanılan temel istatistiksel analizler ve  bilimsel araştırmalarda bulgular, tartışma, sonuç, öneriler ve kaynakça yazımı konuları ele alınmıştır.

Kurs içeriğine ulaşmak için tıklayınız.

  • Radyoterapi uygulanan kanser hastalarının bakım verenlerine yönelik mobil destekli güçlendirme programının geliştirilmesi ve etkinliğinin değerlendirilmesine yönelik araştırma. Bu araştırma, mobil destekli güçlendirme programının etkinliğini değerlendirmek amacı ile ön test son test düzeninde randomize kontrollü çalışma olarak yapılmıştır. Kanser sürecinde bakım verenler hem hastalarının hastalıkla mücadelesi hem de bakım vermenin kendilerinde oluşturttuğu fiziksel, sosyal ve psikolojik sorunlara ile başa çıkmak zorundadır. Bu nedenle kanser tedavi ve bakım sürecinde bir çok sorumluluk üstlenen bakım verenlerin güçlendirilmesi hem kendi hem de hastalarının sağlığı ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi açısından önem arz etmektedir.

Bu proje Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Fonu Proje Destekleme Programı tarafından desteklenmiştir (Proje No: 2019.1.24). Proje süreçleri tamamlandıktan sonra bu uygulama üyelerimizin erişimine açık olacaktır.

İlgili araştırmanın makalesine ulaşmak için tıklayınız.

  • Türkiye’de onkoloji alanında çalışan hemşirelerin çalışma koşullarının ve çalışma koşullarının hemşireler üzerine etkilerinin belirlenmesine yönelik tanımlayıcı bir çalışma.

“Türkiye’de Onkoloji Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Çalışma Koşulları ve Etkileri”

İlgili araştırmanın makalesine ulaşmak için tıklayınız.

  • Onkoloji hemşirelerinin manevi bakım yeterlilikleri ve manevi destek hizmetlerine yönelik görüşlerin incelenmesine iliklin tanımlayıcı çalışma. Manevi bakımın hemşirelik uygulamalarının bileşenlerinden biri olarak düşünüldüğünde, onkoloji hemşireleri hastaların manevi bakım gereksinimlerini değerlendirmeli, gerektiğinde manevi bakım konusunda danışmanlık sağlamalı veya hastaları manevi destek uzmanlarına yönlendirmelidir. Literatürde,  onkoloji hemşirelerinin manevi bakım yeterliliklerini inceleyen çalışmalar bulunmakla birlikte bildiğimiz kadarıyla hemşirelerin manevi destek hizmetleri hakkındaki görüşlerinin ve deneyimlerinin değerlendirildiği çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada onkoloji hemşirelerinin manevi bakım yeterlikleri ile manevi destek hizmetlerinin onkoloji hemşireleri perspektifinden incelenmesi hedeflenmiştir.

İlgili araştırmanın makalesine ulaşmak için tıklayınız.

Bakım Verenler Araştırma Grubu: OHD Araştırma Çalışma Grubu bünyesinde faaliyet gösterecek bu grup, örneklemini onkoloji hastalarına bakım verenlerin oluşturduğu araştırmalar planlayacak ve yürütecektir.